දර්ශනය

සෑම ඉඩමකටම නිරවුල් හිමිකමක්.

මෙහෙවර

ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ හා හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාදාමය තුලින් රජයේ හා පෞද්ගලික ඉඩම් අයිතිය තීරණය කොට, සෑම බිම් කොටසකටම හිමිකම තහවුරු කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියුණු ඉඩම් කළමනාකරණ ක්‍රමයකට දායක වීම.

අරමුණු

 1. 1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ රජයේ හා පුද්ගලික ඉඩම් අයිතිය තීරණය කිරීම.
 2. 1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ නිලධාරීන් හා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම දේපල විමර්ශන හා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ ලේඛන විමර්ශනය සිදු කිරීම, හිමිකම් අයඳුම්පත් කැඳවීම, හිමිකම් විමර්ශන පැවැත්වීම, නිර්දේශ කිරීම, අනුමත කිරීම හා හිමිකම් තීරණය කිරීම හා රජයේ ගැසට් පත්‍රය මගින් එකී තීරණ ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම.
 3. ආයතනික හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම මගින් හිමිකම් විර්ශන සහ තීරණය කිරීමේ කටයුතු හා ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලෙස ඉටු කිරීම.
 4. මනා ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුත් හිමිකම් විමර්ශන කාර්යාල ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම මගින් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කිරීම..
 5. හිමිකම් විමර්ශන සහ තීරනය කිරීමේ කටයුතු වල සියළු අවස්ථාවන් සඳහා මහජන සහයෝගය ලබා ගැනීම සහ මහජන විශ්වාසය තහවුරු කරගැනීමට යටයුතු කිරීම.
 6. ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ කාර්යක්ෂම සහ විශ්වාසනීය තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම.
 7. කාර්යක්ෂම පරිපාලන සහ ගිණුම් ක්‍රම පවත්වාගෙන යාම.

බලතල

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා භූමියේ සියලු ඉඩම් කට්ටි සඳහා රජය වගකියන හිමිකම් සහතික ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම, සැබෑ අයිතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා බලය ලබා දී ඇත. (1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත බලන්න)

1998 අංක 1 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම. (1998-10-24 දින දරණ හා අංක 1050/10 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය බලන්න)

දෙපාර්තමේන්තු කාර්යයන්

 1. I1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට අදාල යටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • නිරවුල් කල යුතු ගම් ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
  • නිරවුල් කිරීමේ උරුම විභාග පැවැත්වීම
  • නිරවුල් කරන ලද ඉඩම් මැන වෙන් කිරීමට යැවීම.
  • නිරවුල් කිරීමේ ආඥා ගැසට් පත්‍රය ප්‍රසිද්ධ කිරීම.
  • නිරවුල් කිරීමෙන් පසු ගම් නිදහස් කිරීම.
 2. 1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ හිමිකම් ලියාපදිංචියට අදාල කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • නිලධාරීන් හා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම.
  • දේපල තොරතුරු විමර්ශනය.
  • ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්‍ර විමර්ශන.
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල ලේඛන පරීක්ෂාව (පත් ඉරු පරීක්ෂාව).
  • හිමිකම් අයඳුම්පත් කැඳවීම සඳහා පනතේ 12 වගන්තිය යටතේ දැන්වීම් ප්‍රසිද්ධ කිරීම.
  • හිමිකම් සසදා බලා නිර්දේශ සහ අනුමැතිය ලබාදීම.
  • හිමිකම් තීරණ ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීම.
  • හිමිකම් තීරණ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත හා අදාල පුද්ගලයන් හා ආයතන වෙත යොමු කිරීම.

පොදු කාර්යයන්

 1. හිමිකම් විමර්ශන සහ තීරණය කිරීමේ කටයුතු සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ කටයුතු වලදී අදාළ අනෙකුත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය වීම.
 2. කාර්ය මණ්ඩලයේ රාජකාරි කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පුහුණුව සහ අනෙකුත් සම්පත් අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවා සපයා දීම.
 3. හිමිකම් විමර්ශන සහ තීරණය කිරීමේ කටයුතු සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ කටයුතු සඳහා සාධන දර්ශක සැකසීම සහ කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම.
 4. හිමිකම් විමර්ශනය සහ තීරණය කිරීමේ කටයුතු සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතිය මාසිකව අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තා කිරීම.
 5. ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට අදාළ පැරණි සහ වටිනා ලේඛන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම ලේඛන සංරක්ෂණ පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම.
 6. හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ මහජන අව‍බෝධය වර්ධනය කිරීම සහ සහයෝගය ලබැගැනීම පිණිස දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම්, සාකච්ඡා සහ වැඩමුණු පැවැත්වීම.
 7. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාගෙන යාම සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය සම්පත් ලබාදීම මගින් මහජන අවශ්‍යතා සපුරාගැනීමට අවකාස සැලසීම.
 8. වාර්ෂිත ඇස්තමේන්තු, විසර්ජන ගිණුම්, රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඇස්තමේන්තු ගිණුම් සහ මාසික ගිනුම් සාරාංශ සැකසීම.