පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...

>

කාරණයග්‍රා.නි. වසමපැවැත්වෙන ස්ථානයදිනය
මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම. 126/2 - බුරුල්ලපිටිය

රටේ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය මත ප්‍රසිද්ධ දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම් පැවැත්වීම තාවකාලිකව නවත්වා ඇත.

එම නිසා අප කාර්යාලයේ සහ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල නිලධාරීන් එක්ව ප්‍රදේශයේ ගෙයින් ගෙට යමින්ද, දැන්වීම් ප්‍රචාරය මගින්ද, ග්‍රාම ‍නිලධාරි මාර්ගයෙන්ද දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු 2019.05.14 දින සිට සිදු කරනු ඇත.

2019.05.14 දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ.
විමසීම්

එස්.එස්. වීරසේකර මහත්මිය
රජයේ මිනින්දෝරු - දු.ක. 033-2222436, 071-8015671

එම්.ජී.එන්.ඩී. විජයරත්න මහත්මිය
සංවර්ධන නිලධාරි   - දු.ක. 011-2281934, 077-2927061