පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
කාරණයග්‍රා.නි. වසමපැවැත්වෙන ස්ථානයදිනයවේලාව
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 240බී - මැදගම මැදගම, ජේ.ඒ. උපුල් ජයසිංහ මහතාගේ නිවස අසර 2019.06.25 10.00 AM
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 219ඒ - හටංගල හටංගල විහාරස්ථානය, හටංගල 2019.07.08 09.00 AM