කාරණයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයකඩඉම් සිතියම් අංකය සහ කළාපයමිනින්දෝරු මහතාගේ නමදුරකථන අංකය
මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම හටංගල 620198 කළාප 01 ටී.එස්.එම්. ජයසිංහ මහතා 071-2389424
මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම හටංගල 620198 කළාප 02 බී.එම්.ජී.ජේ. උද්සිරි මහතා -
මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම හටංගල 620198 කළාප 04 කේ.ඩී.එම්. ජයරත්න මහතා 071-4968952