පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...
කාරණයග්‍රා.නි. වසමමිනුම් කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු
මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම. ඇඹිල්මීගම උතුර (167)

කලාප 1 -  එච්.පී.ආර්.ඩී. බණ්ඩාර මහතා (රජයේ මිනින්දෝරු)

කලාප 2 - ජේ.ඒ.බී.එන්. ජයවර්ධන මහතා (රජයේ මිනින්දෝරු)

මිනුම් කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතී. වැඩි විස්තර සඳහා 081-2057722 අමතන්න