කාරණයග්‍රා.නි. වසමමිනුම් කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු
මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම. ඇඹිල්මීගම උතුර (167)

කලාප 1 -  එච්.පී.ආර්.ඩී. බණ්ඩාර මහතා (රජයේ මිනින්දෝරු)

කලාප 2 - ජේ.ඒ.බී.එන්. ජයවර්ධන මහතා (රජයේ මිනින්දෝරු)

මිනුම් කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතී. වැඩි විස්තර සඳහා 081-2057722 අමතන්න