පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...

කාර්යාලය

සහකාර කොමසාරිස්/ නියොජ්‍ය කොමසාරිස්

ලිපිනය

දුරකථන අංකය / ෆැක්ස්

හෝමාගම

චිත්‍රා රෝහිණී මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 06, දුම්රියපොල පාර, පළවන පටුමග, හෝමාගම

011-2892179

මොරටුව

අනෝමා විජේසූරිය මිය
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 207/1, නව ගාලු පාර, මොරටුව

011-2642426

කැස්බෑව

ටී.එච්. ධර්මදාස මහතා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 227/5බී, බණ්ඩාරගම පාර, කැස්බෑව

011-2620495

රත්මලාන/දෙහිවල

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 5/3, 3වන පටුමග, රත්මලාන

011-2625488

මිණුවන්ගොඩ / දිවුලපිටිය

යසශ්‍රී තිලකරත්න මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 94, මීගමුප පාර, මිණුවන්ගොඩ

011-2281934

මීරිගම

දිනූෂා ගුණසේකර මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 04, විජේවර්ධන මාවත, මීරිගම

033-2241280

මහර

අනුරුද්ධිකා කරුණාරත්න මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 134, ග්‍රීන් ලොජ්, ජය මාවත, නුවර පාර, කඩවත

011-2929861

අත්තනගල්ල

ශෂී විරාජිනී මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49බී, බටදොලේ පාර, නිට්ටඹුව

033-2290784

දොම්පෙ

ඒ.එම්.පී. පතිරගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 2/18, පන්නවල, දෙල්ගොඩ

011-2403367

ගම්පහ / ජා-ඇල / වත්තල

නිමේෂා නානායක්කාර මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 106, යක්කල පාර, ගම්පහ

033-2238492

කටාන

කේ.ටී.එම්.එස්. සේරසිංහ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 360/2, රිජන් සිටි, දෙමන් හන්දිය, කටාන

031-2238199

බලංගොඩ

ඒ. එදිරිසිංහ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 237බී, මිරිස්වත්ත, බලංගොඩ

045-2287030

වැලිගෙපොල

ඒ. එදිරිසිංහ මහතා (වැ.බ.)
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරන පොලිස් ගොඩනැගිල්ල, බලංගොඩ පාර, වැලිගෙපොල

045-2227136

රත්නපුර / නිවිතිගල

එල්.කේ. ප්‍රේමරත්න මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 602/8, නව නගරය, රත්නපුර

045-2224635

කුරුවිට

එල්.කේ. ප්‍රේමරත්න මහතා (වැ.බ.)
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 150, ඉසුරු පෙදෙස, පැරඩටිම්, කුරුවිට

045-2262100

දොළුව

අනුර ප්‍රේමලාල් මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 11/බී, බුවනෙකබා පාර, සිංහපිටිය, ගම්පොල

081-2354350

යටිනුවර

ඩබ්.එම්.පී.කේ. වීරසේකර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 618, කොළඹ පාර, නානුඔය, පිළිමතළාව

081-2057722

උඩුනුවර

දිලිනි ජයතිලක මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 196, කරමඩ පාර, ගෙලිඔය

081-2310545

හාරිස්පත්තුව

ඩී.ඒ.වී.ආර්. නානායක්කාර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/118/4, ගලගෙදර පාර, කටුගස්තොට

081-2500413

ගඟවට කෝරලය

නිමේෂා ප්‍රියානි මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 92/සී, අම්පිටිය පාර, මහනුවර

081-2232898

කොත්මලේ

ඩබ්.එම්.පී.කේ. වීරසේකර මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 471/ඒ, සංගිලි පාලම, කොත්මලේ

052-2259826

තඹුත්තේගම / තලාව / රාජාංගනය

එම්.ඒ.එම්. රංජනී පෙරේරා මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
මහවැලි කඳවුරු පෙදෙස, තඹුත්තේගම

025-2275168

නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත

ජේ.එම්.ජේ. උපුල්වැහැර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 87/25 ඒ, ධර්මපාල මාවත, අනුරාධපුර

025-2223677

ලුණුගම්වෙහෙර / තිස්සමහාරාමය / හම්බන්තොට

ජයන්ත ලියනගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
දෙඹරවැව, තිස්සමහාරාමය

045-2239642

බෙලිඅත්ත

තීක්ෂණ දිසානායක මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 25, ගැටමාන්න පාර, බෙලිඅත්ත

047-2251404

රිදීගම

සරත් රවීන්ද්‍ර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/1/18, කැප්පෙටිගල පාර, රිදීගම

037-2251561

මල්ලවපිටිය

ඩී.එම්.ජී.බී. දිසානායක මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 194/3, නුවර පාර, කුරුණැගල

037-2220357

කුරුණැගල

බී.එම්.ඒ. බාලසූරිය මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 111/1, නුවර පාර, කුරුණැගල

037-2230934

පන්නල

ඩී.එම්.එස්. බෙලිගොල්ල මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
කුලියාපිටිය පාර, පන්නල

037-2245103

වාරියපොල

ජේ.එම්.ජේ. උපුල්වැහැර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
රඹැව, කන්ත්තේවැව, වාරියපොල

037-2057770

සියඹලාණ්ඩුව

ඒ.ජී.ආර්.එම්. ජයතිලක මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රය, මොණරාගල

055-3590276

හිඟුරක්ගොඩ / මැදිරිගිරිය

පබාසීලි ජයලත් මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 54, නව උසාවි සංකීර්ණය, ගම්උදාව, පුලතිසිගම, හිඟුරක්ගොඩ

027-2245622

දඹුල්ල

එස්. විජයකුමාර් මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරිපාලන සංකීර්නය, දඹුලුගම, දඹුල්ල

066-2284422

ගලේවෙල

බී.එම්.ඒ. බාලසූරිය මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 22, ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල, ගලේ‍වෙල

066-2288014

පුත්තලම

එස්.එම්.එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49, සරිවිස් පාර, පුත්තලම

032-2267120

වෙන්නප්පුව

ආර්.එම්.ජේ.එම්. ප්‍රනාන්දු මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
දුම්මලදෙනිය බටහිර, වෙන්නප්පුව

031-2255688

පානදුර / හොරණ

ආර්.ඒ.එච්. රසිකානි මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
7ඒ, සුසන්ත මාවත, පානදුර

038-2235839

කළුතර

ශානිකා මායාදුන්නේ මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 52, ගාලු පාර, කළුතර උතුර

034-2237181

ගාල්ල / හික්කඩුව

ශෂී තාරුකා පී. මානවඩු මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/292, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල

091-2242185

වැලිගම

ජයන්ත ලියනගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, වැලිගම

041-2253280

මාතර

තීක්ෂණ දිසානායක මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 360, පරන තංගල්ල පාර, පල්ලිමුල්ල, මාතර

041-2231071

ගලිගමුව

මධුෂි අමුවත්ත මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 823, නුවර පාර, අඹන්පිටිය, ගලිගම්ව

035-2229996

නල්ලූර්

එස්. පත්මසිරි මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 22, මනල්තරායි වීදිය, කන්තමඩම්, යාපනය

021-2052225