කාර්යාලය

සහකාර කොමසාරිස්/ නියොජ්‍ය කොමසාරිස්

ලිපිනය

දුරකථන අංකය / ෆැක්ස්

හෝමාගම

චිත්‍රා රෝහිණී මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 06, දුම්රියපොල පාර, පළවන පටුමග, හෝමාගම

011-2892179

මොරටුව

අනෝමා විජේසූරිය මිය
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 207/1, නව ගාලු පාර, මොරටුව

011-2642426

කැස්බෑව

ටී.එච්. ධර්මදාස මහතා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 227/5බී, බණ්ඩාරගම පාර, කැස්බෑව

011-2620495

රත්මලාන/දෙහිවල

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 5/3, 3වන පටුමග, රත්මලාන

011-2625488

මිණුවන්ගොඩ / දිවුලපිටිය

යසශ්‍රී තිලකරත්න මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 94, මීගමුප පාර, මිණුවන්ගොඩ

011-2281934

මීරිගම

දිනූෂා ගුණසේකර මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 04, විජේවර්ධන මාවත, මීරිගම

033-2241280

මහර

අනුරුද්ධිකා කරුණාරත්න මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 134, ග්‍රීන් ලොජ්, ජය මාවත, නුවර පාර, කඩවත

011-2929861

අත්තනගල්ල

ශෂී විරාජිනී මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49බී, බටදොලේ පාර, නිට්ටඹුව

033-2290784

දොම්පෙ

ඒ.එම්.පී. පතිරගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 2/18, පන්නවල, දෙල්ගොඩ

011-2403367

ගම්පහ / ජා-ඇල / වත්තල

නිමේෂා නානායක්කාර මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 106, යක්කල පාර, ගම්පහ

033-2238492

කටාන

කේ.ටී.එම්.එස්. සේරසිංහ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 240/1, දිවුලපිටිය පාර, දෙමන් හන්දිය

031-2238199

බලංගොඩ

ඒ. එදිරිසිංහ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 237බී, මිරිස්වත්ත, බලංගොඩ

045-2287030

වැලිගෙපොල

ඒ. එදිරිසිංහ මහතා (වැ.බ.)
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරන පොලිස් ගොඩනැගිල්ල, බලංගොඩ පාර, වැලිගෙපොල

045-2227136

රත්නපුර / නිවිතිගල

එල්.කේ. ප්‍රේමරත්න මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 602/8, නව නගරය, රත්නපුර

045-2224635

කුරුවිට

එල්.කේ. ප්‍රේමරත්න මහතා (වැ.බ.)
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 150, ඉසුරු පෙදෙස, පැරඩටිම්, කුරුවිට

045-2262100

දොළුව

අනුර ප්‍රේමලාල් මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 11/බී, බුවනෙකබා පාර, සිංහපිටිය, ගම්පොල

081-2354350

යටිනුවර

ඩබ්.එම්.පී.කේ. වීරසේකර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 618, කොළඹ පාර, නානුඔය, පිළිමතළාව

081-2057722

උඩුනුවර

දිලිනි ජයතිලක මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 196, කරමඩ පාර, ගෙලිඔය

081-2310545

හාරිස්පත්තුව

ඩී.ඒ.වී.ආර්. නානායක්කාර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/118/4, ගලගෙදර පාර, කටුගස්තොට

081-2500413

ගඟවට කෝරලය

නිමේෂා ප්‍රියානි මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 92/සී, අම්පිටිය පාර, මහනුවර

081-2232898

කොත්මලේ

ඩබ්.එම්.පී.කේ. වීරසේකර මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 471/ඒ, සංගිලි පාලම, කොත්මලේ

052-2259826

තඹුත්තේගම / තලාව / රාජාංගනය

එම්.ඒ.එම්. රංජනී පෙරේරා මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
මහවැලි කඳවුරු පෙදෙස, තඹුත්තේගම

025-2275168

නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත

ජේ.එම්.ජේ. උපුල්වැහැර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 87/25 ඒ, ධර්මපාල මාවත, අනුරාධපුර

025-2223677

ලුණුගම්වෙහෙර / තිස්සමහාරාමය / හම්බන්තොට

ජයන්ත ලියනගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
දෙඹරවැව, තිස්සමහාරාමය

045-2239642

බෙලිඅත්ත

තීක්ෂණ දිසානායක මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 25, ගැටමාන්න පාර, බෙලිඅත්ත

047-2251404

රිදීගම

සරත් රවීන්ද්‍ර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/1/18, කැප්පෙටිගල පාර, රිදීගම

037-2251561

මල්ලවපිටිය

ඩී.එම්.ජී.බී. දිසානායක මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 194/3, නුවර පාර, කුරුණැගල

037-2220357

කුරුණැගල

බී.එම්.ඒ. බාලසූරිය මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 111/1, නුවර පාර, කුරුණැගල

037-2230934

පන්නල

ඩී.එම්.එස්. බෙලිගොල්ල මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
කුලියාපිටිය පාර, පන්නල

037-2245103

වාරියපොල

ජේ.එම්.ජේ. උපුල්වැහැර මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
රඹැව, කන්ත්තේවැව, වාරියපොල

037-2057770

සියඹලාණ්ඩුව

ඒ.ජී.ආර්.එම්. ජයතිලක මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රය, මොණරාගල

055-3590276

හිඟුරක්ගොඩ / මැදිරිගිරිය

පබාසීලි ජයලත් මිය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 54, නව උසාවි සංකීර්ණය, ගම්උදාව, පුලතිසිගම, හිඟුරක්ගොඩ

027-2245622

දඹුල්ල

එස්. විජයකුමාර් මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (වැ.බ.)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරිපාලන සංකීර්නය, දඹුලුගම, දඹුල්ල

066-2284422

ගලේවෙල

බී.එම්.ඒ. බාලසූරිය මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 22, ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල, ගලේ‍වෙල

066-2288014

පුත්තලම

එස්.එම්.එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 49, සරිවිස් පාර, පුත්තලම

032-2267120

වෙන්නප්පුව

ආර්.එම්.ජේ.එම්. ප්‍රනාන්දු මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
දුම්මලදෙනිය බටහිර, වෙන්නප්පුව

031-2255688

පානදුර / හොරණ

ආර්.ඒ.එච්. රසිකානි මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
7ඒ, සුසන්ත මාවත, පානදුර

038-2235839

කළුතර

ශානිකා මායාදුන්නේ මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 52, ගාලු පාර, කළුතර උතුර

034-2237181

ගාල්ල / හික්කඩුව

ශෂී තාරුකා පී. මානවඩු මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 1/292, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල

091-2242185

වැලිගම

ජයන්ත ලියනගේ මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
පරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, වැලිගම

041-2253280

මාතර

තීක්ෂණ දිසානායක මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 360, පරන තංගල්ල පාර, පල්ලිමුල්ල, මාතර

041-2231071

ගලිගමුව

මධුෂි අමුවත්ත මෙය
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 823, නුවර පාර, අඹන්පිටිය, ගලිගම්ව

035-2229996

නල්ලූර්

එස්. පත්මසිරි මහතා
සහකාර කොමසාරිස්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල,
අංක 22, මනල්තරායි වීදිය, කන්තමඩම්, යාපනය

021-2052225