නිලධාරියාගේ නම
තනතුර දු. අංකය ෆැක්ස්
කොමසාරිස් ජනරාල්
පී.එම්.එච්. ප්‍රියදර්ශනී මිය හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් / නිරවුල් කිරීමේ නිලධාරි 011-2873862 011-2882913
පුද්ගලික සහකාර 011-2797450 4224
හිමිකම් විමර්ශන අංශය
එම්.පී.එන්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා කොමසාරිස් – (බිම්සවිය) 011-2797467 011-2878966
බී.ඒ.ඩී.ඩී. බමුණුසිංහ මිය සහකාර කොමසාරිස් (විමර්ශන) 011-2797454  
අංශ ප්‍රධාන   011-2797400 4206
ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ අංශය
ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතා කොමසාරිස් (ඉඩම්) 011-2874923 011-2865975
අංශ ප්‍රධාන   011-2797455
0112-797400

4210
ගිණුම් අංශය
එන්.පී. තෙන්න‍කෝන් මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011-2797459 011-2877602
එන්.ඩී.පී. ගයනිකා මිය ගණකාධිකාරී 011-2797460  
ඩබ්.එම්.ඩී.පී. වර්ණකුලසූරිය මිය ගණකාධිකාරී 011-2797460  
අංශ ප්‍රධාන   011-2797461
0112-797400

4213
පාලන අංශය
ආර්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මිය සහකාර කොමසාරිස් (පාලන) I 011-2797452  
ටී.වී. ධනසිංහම් මිය සහකාර කොමසාරිස් (පාලන) II 011-2797453  
ප්‍රධාන කළමණාකරන සහකාර   011-2797456
0112-797400

4119
ප්‍රකාශන / පරිගණක / සැලසුම්
එම්.අයි.යූ.එල්. මාරසිංහ මහතා සහකාර කොමසාරිස් (ප්‍රකාශන/පරිගණක/සැලසුම්) 0112-797468  
අංශ ප්‍රධාන - ප්‍රකාශන   011-2797469
0112-797400

4214
අංශ ප්‍රධාන - පරිගණක   011-2797463
0112-797400

4216
අංශ ප්‍රධාන - සැලසුම්   011-2797472
0112-797400

4223
නීති අංශය
අයි.යූ. ඉරේෂා පෙරේරා මිය නීති නිලධාරි 011-2797466  
අචිරා එන්. සිල්වා නීති නිලධාරි 011-2797466
011-2797400

4219