පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...

නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

දු. අංකය

ෆැක්ස්

කේ.ඒ.කේ. රංජිත් ධර්මපාල මහතා ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් / නිරවුල් කිරීමේ නිලධාරි 011-2873862
011-2797450
011-2882913
පී.එම්.එච්. ප්‍රියදර්ශනී මිය කොමසාරිස් - (බිම්සවිය) 011-2797467 011-2878966
ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතා කොමසාරිස් - (ඉඩම්) 011-2874923 011-2865975
එන්.පී. තෙන්නකෝන් මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි 011-2797459 011-2877602
එන්.ඩී.පී. ගයනිකා මිය ගණකාධිකාරි 011-2797460  
ආර්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මිය සහකාර කොමසාරිස් (පාලන) I 011-2797452  
ටී.වී. ධනසිංහම් මිය සහකාර කොමසාරිස් (පාලන) II 011-2797453  
එම්.අයි.එල්.යූ. මාරසිංහ මහතා සහකාර කොමසාරිස් (ප්‍රකාශන/පරිගණක/සැලසුම්) 0112-797468  
බී.ඒ.ඩී.ඩී. බමුණුසිංහ මිය සහකාර කොමසාරිස් (විමර්ශන) 011-2797464  
කේ.අයි. ඉරේෂා පෙරේරා මිය නීති නිලධාරි 011-2797466  
අචිරා එන්. සිල්වා මිය නීති නිලධාරි 011-2797466