ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 1200/6, මිහිකත මැදුර,
රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 11 2797400+94 11 2797400
ෆැක්ස් : +94 11 2882913

captcha
Reload