පුවත්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වෙබ් අඩවිය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න...

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 1200/6, මිහිකත මැදුර,
රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 11 2797400+94 11 2797400
ෆැක්ස් : +94 11 2882913

captcha
Reload