ගාල්ල, ගලේවෙල සහ බලංගොඩ ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2118/29 හා 2019 අප්‍රේල මස 09 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
ගාල්ල කඩවත් සතර 810023 05 81/0156 2118/29 2019.04.09 212118/29 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
ගලේවෙල 310085 08 31/0253
310085 13 31/0254
බලංගොඩ 620025 01 62/0560
 
 
පුත්තලම, දොම්පෙ, නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත, ගලිගමුව, කුරුණෑගල, හෝමාගම සහ හොරණ ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2118/18 හා 2019 අප්‍රේල් මස 08 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
පුත්තලම 410111 11 41/0222 2118/18 2019.04.08 2118/18 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
දොම්පෙ 511046 02 51/1092
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත 110200 06 11/0322
ගලිගමුව 610034 01 61/0062
610013 03 61/0063
කුරුණැගල 420368 02 42/0649
420389 05 42/0650
420364 01 42/0651
420358 10 42/0652
හෝමාගම 520025 16 52/1008
හොරණ 530177 05 53/0207
530198 06 53/0208
 
 
දෙහිවල, මාතර, අත්තනගල්ල, කැස්බෑව, ගලේවෙල, වැලිගම සහ නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2106/19 හා 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
දෙහිවල 520811 07 52/1000 2106/19 2019.01.17 2106/19 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
520811 09 52/1001
520811 02 52/1002
මාතර 820045 01 82/0166
අත්තනගල්ල 510695 04 51/1075
කෙස්බෑව 521228 08 52/0998
ගලේවෙල 310085 14 31/0246
වැලිගම 820068 02 82/0167
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත 110202 01 11/0312
110209 01 11/0313
110200 03 11/0314
110199 07 11/0315
 
 
අත්තනගල්ල, රිදීගම, රත්නපුර, මිණුවංගොඩ සහ හෝමාගම ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2106/18 හා 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
අත්තනගල්ල 510642 02 51/1076 2106/18 2019.01.17 2106/18 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
510675 02 51/1077
රිදීගම 420319 07 42/0630
420321 02 42/0631
රත්නපුර 620308 07 62/0551
620309 11 62/0552
මිණුවංගොඩ 510464 03 51/1078
හෝමාගම 520025 15 52/1003
 
 
කටාන, පානදුර, මහර, කළුතර, හොරණ, මීරිගම, යටිනුවර, උඩුනුවර සහ කොත්මලේ ප්‍රාද‍ේශීය කාර්යාලවලට අයත් පහත දැක්වෙන 12 වගන්තිය යටතේ වන දැන්වීම් අංක 2106/17 හා 2019 ජනවාරි මස 17 වන දින අති විෂේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.
 
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයක.සි.අංකයකලාපයදැන්වීම් අංකයගැසට් අංකය හා දිනයවෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත)
කටාන 511232 11 51/1083 2106/17 2019.01.17 2106/17 ගැසට් පත්‍රය විවෘත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න
පානදුර 530027 03 53/0199
මහර 510822 06 51/1084
කළුතර 530140 03 53/0200
හොරණ 530198 07 53/0201
මීරිගම 510315 01 51/1085
යටිනුවර 320583 01 32/0677
320583 05 32/0676
320586 05 32/0675
උඩුනුවර 320341 03 32/0678
කොත්මලේ 330329 02 33/0083