செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...

>

ReasonGrama Niladhari DivisionMeeting PlaceDate
Commencement of land surveys 126/2 - Burullapitiya

Due to the security situation in the country, public meetings have been temporarily suspended.

Officers of Department of Title Settlement and Surveyor Department will take the necessary actions to come to your premises from 14th May, 2019.

Proceeds from 2019.05.14
Inquiries

Mrs. S.S. Weerasekara
Government Surveyer - TP. 033-2222436, 071-8015671

Mrs. M.G.N.D. Wijayarathna
Development Officer   - TP. 011-2281934, 077-2927061