செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
ReasonGrama Niladhari DivisionSurveyer Info.
Commencement of land surveys Embilmeegama North (167)

Block 1 -  Mr. H.P.R.D. Bandara (Gov. Serveyer)

Block 2 - Mr. J.A.B.N. Jayawardhana (Gov. Serveyer)

Survey is in progress. For more details call us on 081-2057722