செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...

கிளை காரியாலயம்

பிரதிஆணையாளர் / உதவிஆணையாளர்

முகவரி

தொலைபேசி / தொலைநகல்

பலாங்கொடை/ வெலிகேபொல

திரு. எம்.ஏ.பீ.ஜயகொடி
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.237பீ, மிரிஸ்வத்த, பலாங்கொட

045-2287030

குருவிட

திரு.டி.எம்.டபிள்யு.தென்னகோன்

பிரதி ஆணையாளர் (பதில்)

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.150, இசுரு இடம், பெரடயிஸ், குருவிட

045-2262100

இரத்தினபுரி

திரு.எச்.எம்.ஏ.ஹேன்நாயக
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.602/8, புதிய நகரம், இரத்தினபுரி

045-2224635

உடுநுவர

திரு.டி.எம்.எம்.திசாநாயக
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.93, கண்டி வீதி, கெலிஓய

081-2310545

கங்கவட கோரளை

செல்வி.எஸ்.எஸ்.டபிள்யு.பீ.எம்.யு.ஏகநாயக
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.101/1/1, அநாகரிக தர்மபால மாவத்தை, கண்டி

-

தொலுவ

திரு.டி.எம்.எம்.திசாநாயக
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.11/பீ, புவனேக வீதி, சிங்ஹாபிடிய, கம்பளை

081-2354350

ஹாரிஸ்பத்தவ

செல்வி.ஆர்.டபிள்யு.ஆர்.எம்.சீ.ரணவாரண
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.124/3பி, கலகெதர வீதி, கடுகஸ்தோட்டை

081-2500413

யடிநுவர

திரு.பீ.ஜீ.எச்.எம்.சுகததாச
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.21/3/பீ, ஊராபொல, பிலிமதலாவ

-

கொத்மலை

திரு.ஆர்.எம்.ஹேமசந்திர
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.45, பலபொகுன, புதிய நகரம், கொத்மலை

052-2259826

ஹோமாகம

திரு.டீ.எம்.தர்மசேன
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.441/1, அதுருகிரிய வீதி, ஹோமாகம

011-2892647

மொரட்டுவ

திரு.பீ.எச்.எஸ்.பிரியதர்ஷன
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.22, பீரிஸ் மாவத்தை, (மொரட்டுவை பல்பகலைக்கழகத்திற்கு முன்னால்), இடம, மொரட்டுவ

011-2645842

கெஸ்பேவ

திரு.ஏ. அனுருத்த
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.227/பீ, பண்டாரகம வீதி, கெஸ்பேவ

011-2620495

இரத்மலானை

திரு.பீ.கால்லகே
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.40, அத்திடிய வீதி, இரத்மலானை

011-3091064

பாணதுறை

திரு.பீ.கே.சோமபால
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.03, போதிருக்காராம வீதி,நல்லுருவ, பாணதுறை

038-2235839

களுத்துறை

திரு.எஸ்.லொகுகமகே
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.52, காலி வீதி, களுத்துறை வடக்கு

034-2238075

பெலிஅத்த

திருமதி தயானி லியனகமகே
உதவி ஆணையாளர் / சட்ட உத்தியோகத்தர் (பதில்)

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.07, கெடமான்ன வீதி, பெலிஅத்த

-

திஸ்ஸமஹாராமய

திருமதி தயானி லியனகமகே உதவி ஆணையாளர் / சட்ட உத்தியோகத்தர் (பதில்)

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
தெபரவெவ, திஸ்ஸமஹாராமய

047-2239642

மல்லவபிடிய

திரு.டபிள்யு.எம்.டபிள்யு.வன்னிநாயக
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.586/12, மல்லவபிடிய, குருநாகல்

037-2220357

குருநாகல்

திரு.டீ.எம்.ஹீன்பண்டா
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
வயம்ப ஜனகலா நிலையம், கண்டி வீதி, குருநாகல்

-

பன்னல

திருமதி.சுமுது பீ.விதானகே
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
சமன் மெதுர, குளியாபிடிய வீதி, பன்னல

037-2245103

ரிதீகம

திரு.எச்.எம்.எஸ்.பத்மசாந்த
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.1/118, கெப்பிடிகல வீதி, ரிதீகம

037-2251561

மஹியங்கனை

திரு.டீ.எம்.டபிள்யு.தென்னகோன்
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.42, கோருப்ப, மஹியங்கனை

055-3562519

சியம்பலாண்டுவ

திரு.என்கே.விக்ரமபால
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
வெஹிலிஹினிய, மடுகம, சியம்பலாண்டுவ

055-3590276

நுவரகம்பலாத - கிழக்கு

திரு.ருவன் விஜேசிங்க
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.87/25ஏ, தர்மபால மாவத்தை, அனுராதபுரம்

025-2223677

தம்புத்தேகம

திரு.ஆர்.ஏ.பிரேமரத்ன
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
மகாவலி முகாம் இடம்,
தம்புத்தேகம

025-3851761

மெதிரிகிரிய

திரு.என்.ஏ.ஏ.எஸ்.நிஸ்ஸங்க ஆராச்சி
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
வலய உத்தியோகத்தர் காரியாலயம்,
திவுலன்கடவல, மெதிரிகிரிய

027-3278927

தம்புல்ல

திரு.ஏ.பீ.ஹேரத்
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
நிர்வாகக் கட்டிடத் தொகுதி,
தம்புலுகம, தம்புல்ல

066-2284422

மீரிகம I

திருமதி. கே.ஏ.எம்.எல்.சீ.குலதிலக
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.29/11, ஸ்வர்ணஜயந்தி மாவத்தை,
1வது ஒழுங்கை, வலவ்வத்த, மீரிகம

033-2276059

மீரிகம II

திருமதி.கே.ஏ.எம்.எல்.சீ.குலதிலக
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.33/4, வலவ்வத்த, மீரிகம

033-2275088

அத்தனகல்ல

திருமதி,டீ.எம்.ஏ.என்.டி.ஜயசேகர
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.49/1பீ, படதோலே வீதி,
நிட்டம்புவ

033-2296027

மினுவன்கொட

செல்வி. வீ.வய்.எஸ்.ஜே.திலகசிரி
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.91, நீர்கொழும்பு வீதி,
மினுவன்கொட

011-2281934

கம்பஹா

 

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
பிரதேச செயலாளர் காரியாலயம்,
கம்பஹா

-

தொம்பே

திரு.டபிள்யு.என்.ஆர்.விஜேபால
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.2/18, பனாங்வல வீதி, தெல்கொட

-

மஹர

திருமதி.பீ.ஆர்.டி.சீ.குணசேன
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.134, கிரீன் லொட்ஜ்,
ஜெயா மாவத்தை, கண்டி வீதி,
கடவத்தை

011-2929861

கடான

திரு.சீ.சூராசிங்க
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.229/1, தேக்கவத்த வீதி,
தெமங் சந்தி,கடான

 

வெலிகம/ மாத்தறை

திரு.டி.ஏ.ஏகநாயக
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
பழைய கட்டிடம்,
பிரதேச செயலாளர் காரியாலயம், வெலிகம

041-2253280

காலி

திரு.ஜே.ருவன்பதிரன
பிரதி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
இல.1/292, வக்வெல்ல வீதி,
காலி

091-2242185

வென்னப்புவ

திரு.பீ.டி.சீ.எல்.க்ரேஷான்
உதவி ஆணையாளர்

காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களத்தின் பிரதேச காரியாலம்,
மேற்கு தும்மல தெனிய,
வென்னப்புவ

-