செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
அதிகாரியின் பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல் / Ext.
ஆணையாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம்
திருமதி. பி.எம்.எச். பிரியதர்ஷனி காணி உரித்து நிர்ணய ஆணையாளர் நாயகம் / நிர்ணய அலுவலகர் 011-2873862 011-2882913
தனிப்பட்ட உதவியாளர் 011-2797450 4224
உரித்து விசாரணைப் பிரிவு
Vacant ஆணையாளர் – (பிம்சவிய) 011-2797467 011-2878966
திருமதி. பீ.ஏ.டீ.டீ.பாமுனுசிங்ஹ உதவி. ஆணையாளர் (விசாரணை) 011-2797454  
பிரிவுத் தலைவர்   011-2797400 4206
காணி நிர்ணயப் பிரிவு
திரு.டீ.எம்.எம். திசாநாயக ஆணையாளர் – (காணி) 011-2874923 011-2865975
பிரிவுத் தலைவர்   011-2797455
0112-797400

4210
கணகீட்டு பிரிவு
திருமதி. என்.பி. தென்னகோன் தலைமை கணக்காளர் 011-2797459 011-2877602
திருமதி. என்.டீ.பி. கயானிகா கணக்காளர் 011-2797460  
திருமதி. டப்.எம்.டீ.பி. வர்ணகுலசூரிய கணக்காளர் 011-2797460  
பிரிவுத் தலைவர்   011-2797461
0112-797400

4213
நிர்வாகப் பிரிவு
திருமதி. ஆர்.கே. ஹெட்டிஆராய்ச்சி உதவி. ஆணையாளர் (நிர்வாகம்) I 011-2797452  
திருமதி. டி.வி. தனசிங்கம் உதவி. ஆணையாளர் (நிர்வாகம்) II 011-2797453  
தலைமை முகாமைத்துவ உதவியாளர்   011-2797456
0112-797400

4119
பதிப்பு / கணனி / திட்டமிடல் பிரிவு
திரு. எம்.ஐ.யூ.எல். மாரசிங்ஹ உதவி. ஆணையாளர் (பதிப்பு/கணனி / திட்டமிடல் பிரிவு) 0112-797468  
பிரிவுத் தலைவர் - பதிப்பு   011-2797469
0112-797400

4214
பிரிவுத் தலைவர் - கணனி   011-2797463
0112-797400

4216
பிரிவுத் தலைவர் - திட்டமிடல்   011-2797472
0112-797400

4223
சட்டப் பிரிவு
திருமதி. ஐ.யூ. இரேஷா பெரேரா சட்ட அதிகாரி 011-2797466  
திருமதி Achira N. Silva சட்ட அதிகாரி 011-2797466
011-2797400

4219