செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
 
பிரிவு 12 இன் கீழ் 2019.04.09 ஆம் திகதி 2118/29 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் வௌியிடப்பட்ட அலுவலகங்கள் முறையே காலி பட்டினமும் சூழலும், கலேவெல, பலாங்கொடைெ
 
பி.செ பிரிவுக.வ. இல.பிரிவுஅறிவித்தல் இல.வர்த்தமானி இல. மற்றும் திகதிஇணையத்தள இணைப்பு (Online)
Galle Four Gravets 810023 05 81/0156 2118/29 2019.04.09 Click Here to open the 2118/29 Gazette
Galewela 310085 08 31/0253
310085 13 31/0254
Balangoda 620025 01 62/0560
 
 
பிரிவு 12 இன் கீழ் 2019.04.08 ஆம் திகதி 2118/18 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் வௌியிடப்பட்ட அலுவலகங்கள் முறையே புத்தளம், தொம்பெ, நுவரகம் பலாத கிழக்கு, கலிகமுவ, குருநாகல், ஹோமாகம, ஹொரண
 
பி.செ பிரிவுக.வ. இல.பிரிவுஅறிவித்தல் இல.வர்த்தமானி இல. மற்றும் திகதிஇணையத்தள இணைப்பு(Online)
Puttalam 410111 11 41/0222 2118/18 2019.04.08 Click Here to open the 2118/18 Gazette
Dompe 511046 02 51/1092
Nuwragam Palatha East 110200 06 11/0322
Galigamuwa 610034 01 61/0062
610013 03 61/0063
Kurunegala 420368 02 42/0649
420389 05 42/0650
420364 01 42/0651
420358 10 42/0652
Homagama 520025 16 52/1008
Horana 530177 05 53/0207
530198 06 53/0208
 
 
பிரிவு 12 இன் கீழ் 2019.01.17 ஆம் திகதி 2106/19 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் வௌியிடப்பட்ட அலுவலகங்கள் முறையே தெஹிவளை, மாத்தறை, அத்தனகல்ல, கெஸ்பேவ, கலேவெல, வெலிகம, நுவரகம் பலாத கிழக்கு
 
பி.செ பிரிவுக.வ. இல.பிரிவுஅறிவித்தல் இல.வர்த்தமானி இல. மற்றும் திகதிஇணையத்தள இணைப்பு (Online)
Dehiwala 520811 07 52/1000 2106/19 2019.01.17 Click Here to open the 2106/19 Gazette
520811 09 52/1001
520811 02 52/1002
Matara 820045 01 82/0166
Attanagalla 510695 04 51/1075
Kesbewa 521228 08 52/0998
Galewela 310085 14 31/0246
Weligama 820068 02 82/0167
Nuwaragam Palata East 110202 01 11/0312
110209 01 11/0313
110200 03 11/0314
110199 07 11/0315
 
 
பிரிவு 12 இன் கீழ் 2019.01.17 ஆம் திகதி 2106/18 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் வௌியிடப்பட்ட அலுவலகங்கள் முறையே அத்தனகல்ல, ரிதிகம, இரத்தினபுரி, மினுவங்கொட, ஹோமாகம
 
பி.செ பிரிவுக.வ. இல.பிரிவுஅறிவித்தல் இல.வர்த்தமானி இல. மற்றும் திகதிஇணையத்தள இணைப்பு (Online)
Attanagalla 510642 02 51/1076 2106/18 2019.01.17 Click Here to open the 2106/18 Gazette
510675 02 51/1077
Ridigama 420319 07 42/0630
420321 02 42/0631
Ratnapura 620308 07 62/0551
620309 11 62/0552
Minuwangoda 510464 03 51/1078
Homagama 520025 15 52/1003
 
 
பிரிவு 12 இன் கீழ் 2019.01.17 ஆம் திகதி 2106/17 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் வௌியிடப்பட்ட அலுவலகங்கள் முறையே கட்டான, பாணந்துறை, மஹர, களுத்துறை, ஹொரண, மீரிகம, யட்டிநுவர, உடுநுவர, கொத்மலை
 
பி.செ பிரிவுக.வ. இல.பிரிவுஅறிவித்தல் இல.வர்த்தமானி இல. மற்றும் திகதிஇணையத்தள இணைப்பு (Online)
Katana 511232 11 51/1083 2106/17 2019.01.17 Click Here to open the 2106/17 Gazette
Panadura 530027 03 53/0199
Mahara 510822 06 51/1084
Kalutara 530140 03 53/0200
Horana 530198 07 53/0201
Meerigama 510315 01 51/1085
Yatinuwara 320583 01 32/0677
320583 05 32/0676
320586 05 32/0675
Udunuwara 320341 03 32/0678
Kotmale 330329 02 33/0083